Circular nº 1.339

Barcelona, 31 de març de 2020.

 

Benvolguts associats,

Donada la recent modificació introduïda pel RD 10/2020 de 29 de març i la Orden SND/307/2020 de 30 de març, per a la seva aplicació, adjuntem el link normatiu i models de la Declaració Responsable a emetre als treballadors per compte aliena que no deguin acollir-se al permís retribuït recuperable contemplat a la normativa aprovada.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

A més adjuntem un model adaptat en format word per si us és d’utilitat.

Atentament,

L’AGEM

Circular nº 1.339

Barcelona, 31 de marzo de 2020.

 

Estimados asociados,

Dada la reciente modificación introducida por el RD 10/2020 de 29 de marzo y la Orden SND/307/2020 de 30 de marzo, para su aplicación, adjuntamos el link normativo y modelos de Declaración Responsable a emitir a los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable contemplado en la normativa aprobada.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

Además adjuntamos un modelo adaptado en formato word por si les es de utilidad.

Atentamente,

AGEM

Compartir esto