Circular nº 1.480

Barcelona, 13 de de febrer de 2024.

Benvolguts Associats,

Per la present els informem que s’ha signat el Conveni Col·lectiu aplicable a Mercabarna, Mercavallés i Província, aplicable als exercicis 2023 i 2024.

Tanmateix , com a novetats principals d’aquest conveni, apart de l’increment, cal tenir en compte el següent :

– Vigència per 2 anys : 2023 i 2024.

– Modificació dels criteris per poder aplicar l’absorció- compensació i garanties mínimes.

“Els increments salarials que es pacten en el present Conveni, seran absorbibles segons els següents criteris:

  • Si el resultat de dividir els complements absorbibles no consolidats a 01.01.2019 entre el salari base segons categoria i àmbit de cada mercat, resulti igual o inferior al 10%, el percentatge serà 0
  • Si el resultat de dividir els complements absorbibles no consolidats a 01.01.2019 entre salari base segons categoria i àmbit de cada mercat, resulti igual o superior al 60%, el percentatge absorbible serà del 100%.
  • Quan el resultat de dividir complement absorbible entre salari base resulta entre el 10% y el 60%, el complement absorbible serà el resultat d’aplicar la següent fórmula: “complement absorbible dividit entre salari base -0.1*200%”

Al web d’AGEM trobareu el link amb la fórmula de càlcul https://www.agem.mercabarna.com/docs-descargas/FORMULA_ABSORCION_COMPENSACION_CONVENIO_2023-2024.xls i una explicació de la fórmula.

https://www.agem.mercabarna.com/docs-descargas/EXPLICACION_FORMULA_ABSORCION.pdf, tenint en compte que totes aquelles millores i plus atorgats amb anterioritat al 01.01.2019 no podran ser absorbits ni compensats. Els posteriors s’atendran a les regles de càlcul incloses a l’esmentada fórmula.

  • Increments salarials 4% per a 2023 (revisió IPC topada a l’1%) i del 2% per 2024 (amb revisió IPC topada al 2%).
  •  Còmput horari de jornada per Mercabarna de 1.800 h/any.
  •  Actualització normativa de les llicències i permisos.

Igualment s’ha previst que el pagament d’endarreriments tingui lloc als 30 dies de la publicació oficial del conveni i, en qualsevol cas, abans del 31.05.2024 en el cas de que no s’hagi publicat abans d’aquesta data.

Si us plau, feu arribar aquesta circular als vostres assessors laborals. Teniu a la vostre disposició el text complet del Conveni a les nostres oficines.

Atentament,

AGEM

Compartir esto