CIRCULAR N 1196

Conveni 2015-1016
Circular nº : 1.196

 

Barcelona, 4 de desembre de 2015

 

Benvolguts Associats,

Per la present els hi comuniquem que ja ha estat signat el conveni col·lectiu aplicable a Mercabarna-Mercavallés i Província pels anys 2015 i 2016.

Tot i que encara no ha estat publicat al BOP, us avancem les principals novetats introduïdes :

Art. 4 Vigència : Dos anys, 2015 i 2016.

Art. 6 Compensació : .Els increments no podran ser absorbits ni compensats per millores, pactes o plus concedits excepte aquells que s’hagin concedit amb posterioritat a 31/12/2007.

Art. 14 Retribucions : Increment sobre les taules salarials d’un 1% per a 2015 (amb efectes des de 1 de gener)  i d’un 1’5% per a 2016. Data límit pagament endarreriments fins el 30/12/2015.

Art. 15 Antiguitat :  A partir de l’1 de gener de 2015 neix el Plus Antiguitat Consolidada – PAC – Plus “ad personam” i desapareix el naixement del concepte d’antiguitat. Es respecten les quanties existents fins 31.12.2014, sense que aquestes puguin ser absorbibles ni compensables. Es revalorarà aquest plus segons increment pactat.

Per determinar el PAC es prendrà l’antiguitat del treballador a 31.12.2014 i el temps proporcional que resti per complir el següent quadrienni, respectant les quantitats ja percebudes fins a la data de la signatura del present conveni.

Art. 22  Treball en festiu : Per al 2016 la compensació per treball en festiu s’incrementa de 40.-€ a 45.-€ bruts.

Art. 31 Vestuari de Treball : Es proporcionarà un joc d’hivern i d’estiu en els mesos d’octubre i maig, respectivament.

Art. 35 Contractació : Adequació del text del Conveni al text vigent de l’art. 15 de l’Estatut dels Treballadors.

Art. 36 Plus Nocturn : Increment per a 2016 d el plus nocturn : 20% sobre el preu hora ordinària.

Adjuntem arxiu pdf amb el text complert del Conveni.

Si us plau ,faci arribar aquesta circular al seu assessor laboral.

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA