CIRCULAR N 1185

Inspecció – Sancions Llei Cadena Alimentaria
Circular nº : 1.185

 

Barcelona, 27 de juliol de 2015.

INSPECCIONS I SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE MILLORA DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

 

Benvolguts associats,

Per la present us remetem els models orientatius de contractes relatius a les operacions comercials entre proveïdors- remitents i majoristes, als efectes de que tingueu una mostra dels elements mínims que heu de regular per escrit, a fi de donar compliment a la Llei de Millora de la Cadena Alimentària (Llei 12/2013 – http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8554).

Els models elaborats corresponent a les operacions més comuns dins del nostre sector:

1.- Compra venda a preu amb subministrament continuat : Per aquelles operacions en les que el preu ve fixat d’origen, sense comissió, i que suposen una operació continuada durant la temporada o per un període de temps més llarg i que s’ha d’especificar.

2.- Compra venda a preu per venta única : Per aquelles operacions en les que el preu ve fixat d’origen, sense comissió, i que suposen una operació única i per un producte concret.

3.- Compra venda a comissió amb subministrament continuat : Per aquelles operacions, de les que rebem gènere en consignació (*).

Tanmateix volem recordar que des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat (circular AGEM nº 1013 de 7 de juliol de 2010), els terminis de pagament de productes frescos és de 30 dies, sense possibilitat de modificació d’aquest termini per acords entre les parts (Llei 11/2013 de 26 de juliol – http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187) .

Si us plau feu arribar aquesta comunicació als vostres assessors als efectes oportuns. En el cas de tenir qualsevol dubte sobre el particular us podeu adreçar a les oficines de l’AGEM.

L’AGEM

(*) Aquesta modalitat és la més complexa ja que, en ocasions, no podem fixar el preu del producte ni tampoc concretar la comissió/rappel a aplicar, extrems que en cas de manca d’exactitud porten aparellades greus sancions. L’Agencia d’inspecció i control alimentaris posarà especial atenció a les molt properes campanyes de raïm i cítrics junt a la resta de productes.

Compartir esto