En data del 3 d’octubre AGEM va organitzar una xerrada sobre la situació actual de requisits a complir per tal de comercialitzar producte BIO/ECO/ORGANIC.

Malgrat la concreció per part del CCPAE voldríem ressaltar aquells punts més interessants d’obligat compliment i que en resum són:

1. ACREDITACIÓ

No es pot vendre producte ecològic com a majorista sense estar acreditat en el CCPAE. És a dir, en cas de comprar producte ecològic i voler vendre’l sense estar certificat, s’ha de categoritzar com a convencional.

2. NÚMERO REGISTRE

Un operador només tindrà un numero de CCPAE tot i que pugui fer diferents activitats (ser productor per uns productes i d’altres elaborador o comercialitzador…).

3. INSCRIPCIÓ AL CCPAE

 • Per tal d’inscriure’s al CCPAE els passos a seguir són:
 • Tramitació de la inscripció (sol•licitud + memòria tècnica)
 • Verificació de la documentació per tal de comprovar que tot és correcte per part del CCPAE
 • Inspecció “in situ” per verificar el compliment de la normativa ECO i s’emet un informe d’inspecció
 • Valoració del comitè de certificació i si tot és correcte s’assigna un número de registre i el certificat de conformitat.
 • Una vegada certificats, es realitzen auditories internes de seguiment anuals.

4. IMPORTACIÓ

Per comprar de països de fora de la UE es necessita fer una memòria tècnica addicional.

5. CANVIS

Qualsevol canvi sobre el procés i la manera de funcionar s’ha de comunicar al CCPAE i explicar en la memòria descriptiva.

6. VENDA AL PUNT FINAL

Els operadors que comercialitzen productes a consumidor final quedaran eximits del control si compleixen amb una de les quatre situacions anomenades en el Quadern de Normes tècniques (Descarregar PDF)

 • Productors i/o elaboradors exclusius de productes ecològics sotmesos a control que també comercialitzin els seus propis productes al consumidor final i que no comercialitzin productes de tercers, excepte si es tracta de productes ja envasats i etiquetats per al consumidor final que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament posterior. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat.
 • Cooperatives i associacions de consum legalment constituïdes que compren productes ecològics i els subministren exclusivament als seus socis.
 • La comercialització de productes ecològics que ja es troben envasats i etiquetats per al consumidor final i que no reben cap preparació, manipulació o fraccionament i que a l’etiquetatge d’aquests no constin com a responsables del producte.
 • Punts de venda de productes ecològics que són fraccionats directament a la vista del consumidor final, sense patir cap mena de transformació, i directament des del seu envàs o contenidor original, sempre que el valor de compra acreditat d’aquests no sobrepassi els 6.000 euros anuals. Aquests operadors han de notificar a l’entitat de control aquesta activitat.

En cas de voler més informació, podeu adreçar-vos a: Servei Tècnic d’ AGEM.

Telèfon: 93 556 20 00 – Mail: serveitecnic@agem.mercabarna.com:

 • Josep Maria Espelta
 • Eduard Vidal
 • Sabas Alegre
 • Miriam Zarioh
 • Sara Zkiek
AGEM

Escrit per: Servei Tècnic d’AGEM
Gremi d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Provincia
Mercabarna
Datos: Octubre 2018

Compartir esto